Youtube Máy Cắt CNC EMC

Đồng hồ điều áp đa màng khí hydrro

Đồng hồ điều áp đa màng khí hydrro

Đồng hồ điều áp đa màng khí hydrro

Xuất xứ: anh quốc
Hãng sản xuất: gas, arc
Nhà cung cấp: EMC Technolo

Thông số kỹ thuật:

Inert gases 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side nevoc No.30 3/8 BSP RH RAN03109
Inert gases 2 gauge 0-40LPM 300 bar 40LPM Side nevoc No.30 3/8 BSP RH RAN03110
CO2 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Side BS341 No.8 3/8 BSP RH RAN03031
CO2 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side BS341 No.8 3/8 BSP RH RAN03032
Helium 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03033
Helium 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03034
Helium 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03090
Helium 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03091
Hydrogen 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Base BS341 No.4 3/8 BSP RH RAN03035
Hydrogen 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Base BS341 No.4 3/8 BSP RH RAN03036
Hydrogen 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Side BS341 No.4 3/8 BSP RH RAN03092
Hydrogen 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side BS341 No.4 3/8 BSP RH RAN03093
Nitrous oxide 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03102
Nitrous oxide 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03103
Nitrous oxide 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Side BS341 No.13 3/8 BSP RH RAN03100
Nitrous oxide 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side BS341 No.13 3/8 BSP RH RAN03101
Gas mixture RH 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03037
Gas mixture RH 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03038
Gas mixture RH 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03094
Gas mixture RH 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03095
Gas mixture LH 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Base BS341 No.4 3/8 BSP RH RAN03039
Gas mixture LH 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Base BS341 No.4 3/8 BSP RH RAN03040
Gas mixture LH 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Side BS341 No.4 3/8 BSP RH RAN03096
Gas mixture LH 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side BS341 No.4 3/8 BSP RH RAN03097
Chinese (Simplified)EnglishVietnamese